Được miễn tiền thuê đất 7 – 11 năm khi đầu tư trong cụm công nghiệp

Aloha beach Village đấy là một trong những nội dung tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP quy định về csbh ưu đãi, hỗ trợ đối với CCN vừa được Chính phủ ban hành sẽ sở hữu hiệu lực vào ngày 15.7 tới.
Khía cạnh khác , tổ hợp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và hưởng mhững ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Riêng dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề được miễn tiền thuê đất đến 15 năm và được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư.
Nghị định nêu rõ, ngân sách địa phương sẽ giải thích kinh phí di dời các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề vào CCN làng nghề và mức trợ giúp cụ thể do UBND tỉnh chọn lọc . Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương xem xét ưu tiên giải thích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề…

Tìm hiểu thêm Aloha beach Village